คำแนะนำเกี่ยวกับน้ำแข็งแห้ง

คำแนะนำเกี่ยวกับน้ำแข็งแห้ง

ไม่ สัมผัสน้ำแข็งแห้งด้วยมือเปล่า

ไม่ ขนส่งน้ำแข็งแห้งโดยบรรทุกรวมไว้ในห้องโดยสารรถยนต์

ไม่ ใช้น้ำแข็งแห้งในที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกหรือที่อับอากาศ

ไม่ นำน้ำแข็งแห้งมาเป็นอุปกรณ์ในการเล่นสนุก,ห้ามรับประทาน

ไม่ ใส่น้ำแข็งแห้งในภาชนะที่มีการปิดผนึกจนอากาศถ่ายเทไม่ได้